Алмагест ЕООД

Технология

Втечняване и озахаряване

 
След лабораторно окачествяване зърното се приема в мелничния блок, където се очиства първоначално и се съхранява в силозни клетки. Преди смилане зърното преминава през повторно очистване. Плученото мливо посредством пневмотранспорт и контролна везна постъпва в инсталацията.
Първата фаза на технологичния процес е „Втечняване и Озахаряване”. В тази фаза мливото се смесва с процесна вода, центрофугат, няколко химикала и ензими. В специализирани съдове се поддържат необходимите биохимични условия и протича ензимен процес на втечняване и озахряване при който скорбялата в мливото се преобразува в глюкоза, малтоза и декстрини.

Ферментация

Озахареният пулп постъпва към следващата фаза „Ферментация”. Ферментацията се извършва в непрекъснат каскаден режим съгласно Vogelbusch MULTICONT процес, при който ферментируемите захари се превръщат в алкохол. Пулпът преминава последователно през каскада от ферментатори, в които се поддържа култура от дрожди в оптимални за процеса условия. Гъстотата на културата и нейната жизненост се контролират посредством специализиран съд „инокулатор”.

Дестилация и ректификация

 
Следващата фаза в процеса е „Дестилация и Ректификация”. Инсталацията осигурява сложен и високоефективен петстепенен процес на дестилация, ректификация, и последвателно очистване на ферментиралия пулп. Полученият хранителен етанол е от най-високо качество и покрива всички световни стандарти.

Вакуум-изпаряване

Процес „Вакуум-изпаряване”. В тази фаза шлемпата (пулп с отнет от него етанол) от дестилационната инсталация се отвежада към две декантерни центрофуги, които я сепарират на водна фракция (центруфугат) и суха фракция (кейк). Центрофугатът от своя страна се разделя на два потока. Единият се връща обратно за рециркулация в предишни фази на процеса, а другият продължава към вакуум-изпарителната инсталация. В последната се извършва многоетапно изпаряване и концентриране на центруфугата под вакуум с използване на отпадна топлина. В резултат се получава концентрирана шлемпа, която се смесва с кейка от декантирането и сместа се подава към сушилнята за окончателно изсушаване.

Сушене

 
Последната фаза в процеса е „Сушене”. В тази фаза сместа от кейк и концентрирана шлемпа се подава към специализирана барабанна сушилня, където в ниско кислородна среда и при контролирана температура се изсушава. В резултат се получава насипен DDGS с влажност около 10%. Полученият продукт се охлажда, гранулира и складира в специализирани клетки в мелничния блок.

И още

Неразделна част от описания технологичен процес е специализирана инсталация за съхранение, подготовка, дозиране и транспорт на химически материали. С помощта на тази инсталация се контролират и управляват всички процеси. Посредством тази инсталация се извършват и периодично почистване и химическо обслужване на основните съдове и тръбопроводи в завода.

Цялостният технологичен процес се наблюдава, контролира и управлява посредством компютърна система за управление, проектирана и изпълнена от VOGELBUSCH. Системата събира информация в реално време от множество датчици и регистриращи устройства, систематизира тази информация и я подава в графичен вид на операторски станции в контролна зала. С нейна помощ технолозите могат да управляват и обслужват основните химични и инженерни процеси в завода.

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)