Алмагест ЕООД

Без категория

Обява за инвестиционно предложение

от / Без категория / Коментарите са изключени за Обява за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС         

                                                             АЛМАГЕСТ ЕАД

                                       уведомява за инвестиционно предложение:

„Преустройство на част от съществуващ склад за слама и пристрояване на котелно помещение с инсталация за производство на пара и монтиране на независим генератор за производство на електроенергия на производствената площадка на Алмагест ЕАД“.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 10

Обява за инвестиционно предложение

от / Без категория / Коментарите са изключени за Обява за инвестиционно предложение

На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, АЛМАГЕСТ АД, уведомява за инвестиционно предложение:

„Замяна на инсталиран на производствената площадка на дружеството, парен котел на биогаз ПК 0,4 с номинална мощност 282 kW и топлинна мощност 209 kW, с нов парен котел на биогаз ПК 1.0 с номинална мощност 705 kW и топлинна мощност 478 kW“ в имот № 000385, м. Без име, землище на с. Веринско, общ. Ихтиман.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София, бул. Цар Борис III № 136, ет. 10

“Алмагест” АД, на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява за инвестиционно предложение:

от / Без категория / Коментарите са изключени за “Алмагест” АД, на основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява за инвестиционно предложение:


“Изграждане и експлоатация на подземно кабелно електропроводно трасе 20 kV до имот с номер 000385, с. Веринско, община Ихтиман, област София“


Алмагест АД, уведомява за инвестиционно предложение:

от / Без категория / Коментарите са изключени за Алмагест АД, уведомява за инвестиционно предложение:

„Модифициране на бункер за мокро зърно в сушилня за мокро зърно, изграждане на нова парова централа и два резервоара за съхранение на етанол на производствената площадка на „Алмагест“ АД“.


Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

от / Без категория / Коментарите са изключени за Намерение за изграждане на сондажен кладенец за питейно-битови води

В изпълнение на задълженията си по комплексно разрешително, през лятото на 2019 г. Алмагест АД възнамерява да изгради сондажен кладенец за питейно-битови нужди на територията на завода.

Силозна складова база за зърно с капацитет 35 000 тона

от / Без категория / Коментарите са изключени за Силозна складова база за зърно с капацитет 35 000 тона

На 15.03.2015 г. Алмагест АД въведе в експлоатация силозна складова база за зърно с общ капацитет 35 000 тона. Базата се намира на територията на завода за етанол в гр. Ихтиман.

Основен доставчик на оборудването за новата мощност е американската компания GSI, като складовете за оборудвани и със сушилня за прием на зърно с по-висока от стандартната влажност.

С новата инвестиция Алмагест АД ще може по-добре да управлява процеса на закупуване на основната производствена суровина и складовите си наличности.

 

 

 

Сертификат, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на HACCP Codex Alimentarius (PDF)
Сертификат Kosher (PDF)
Сертификат съгласно изискванията на Директивата за възобновяеми енергийни източници и на системата за сертифициране ISCC EU (PDF)
Сертификат за добри производствени практики за производство на активни фармацевтични съставки (PDF)